Umowa licencyjna

* Przed zakupem, zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z programu Simple File Annotator (oprogramowanie, aplikacja) należy uważnie przeczytać i zaakceptować wszystkie wymienione poniżej postanowienia umowy.

* Umowa ta zawarta jest pomiędzy użytkownikiem programu (osobą fizyczną lub osobą prawną) i autorem programu -- Przemysławem Seneczko.

* Instalując (w przypadku korzystania z pliku instalacyjnego) bądź uruchamiając (korzystając z pakietu wersji przenośnej) program, użytkownik potwierdza, iż akceptuje wszystkie warunki umowy.

1. Przedmiotem umowy jest licencja na użytkowanie programu Simple File Annotator.

2. Licencja wyróżnia dwa rodzaje użytkowania:
  2. 1. Użytek osobisty: osoba fizyczna korzystająca z programu do własnych, prywatnych celów, na własnych komputerach. W takim przypadku w ramach licencji możliwe jest zainstalowanie i korzystanie z programu przez użytkownika posiadającego licencję na maksymalnie 3 stanowiskach należących do niego.
  2. 2. Użytek firmowy: osoba prawna korzystająca z programu do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W takim przypadku pojedyncza licencja umożliwia zainstalowanie programu na pojedynczym stanowisku będącym własnością firmy i wykorzystanie przez dowolną osobę zatrudnioną w firmie.
  2. 3. Przez stanowisko rozumiana jest pojedyncza instalacja systemu operacyjnego Microsoft Windows działająca na fizycznym komputerze, bądź pod kontrolą oprogramowania służącego do wirtualizacji sprzętu komputerowego.

3. Program Simple File Annotator jest własnością Przemysława Seneczko. Przemysław Seneczko jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do programu, prawa do tworzenia jego kopii oraz modyfikowania go. Użytkownik w ramach licencji uzyskuje tylko i wyłącznie prawa, które zostały jawnie wyszczególnione w niniejszej umowie.

4. W ramach niniejszej licencji zezwala się na:
  4. 1. Używanie programu w dowolnych celach, w tym zarobkowych, na tylu stanowiskach, ile zostało określone w umowie licencyjnej.
  4. 2. Sporządzenie jednej kopii bezpieczeństwa pliku wykonywalnego programu lub pliku pakietu instalacyjnego programu.
  4. 3. Bezterminowe korzystanie z licencji.

5. Zabrania się:
  5. 1. Kopiowania programu bez zgody Przemysława Seneczko.
  5. 2. Udostępniania programu osobom nie posiadającym licencji na jego użytkowanie.
  5. 3. Dekompilacji i deasemblacji programu, a także jakichkolwiek działań inżynierii odwrotnej mającej na celu pozyskanie kodu źródłowego oprogramowania.
  5. 4. Dokonywania jakichkolwiek zmian w pliku wykonywalnym programu.
  5. 5. Używania programu na większej liczbie stanowisk, niż liczba podana w umowie licencyjnej.
  5. 6. Rozpowszechniania programu ani jakiejkolwiek jego części.
  5. 7. Sprzedawania licencji lub kopii programu.

6. Wyłączenie odpowiedzialności.
Przemysław Seneczko nie ponosi odpowiedzialności za błędy i konsekwencje wynikające ze stosowania programu, za ewentualną niepoprawną pracę sprzętu komputerowego, na którym uruchomiono program, ani za skutki wynikające ze zdarzeń losowych lub awarii, jakie mogą wystąpić podczas używania programu. Autor nie gwarantuje, iż oprogramowanie jest w 100% wolne od jakichkolwiek błędów. Użytkownik wykorzystuje program na własną odpowiedzialność. Jednocześnie autor zapewnia, iż dołożył wszelkich starań, aby program działał całkowicie prawidłowo w systemach komputerowych, których konfiguracja sprzętowa i programowa jest zgodna wymaganiami programu określonymi w dokumentacji.

7. Licencjobiorca zgadza się przedsięwziąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony oprogramowania przed kopiowaniem oraz używaniem przez osoby nieuprawnione. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zapisów, działania takie uważa się za naruszenie warunków umowy.

8. Wyłączenia dla wersji demonstracyjnej.
  8. 1. Wersja demonstracyjna jest całkowicie bezpłatną wersją programu posiadającą ograniczenia funkcjonalne.
  8. 2. Wersji demonstracyjnej nie dotyczą warunki 2, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 7 niniejszej licencji.
  8. 3. Wersja demonstracyjna może być bezpłatnie użytkowana oraz rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń, o ile pozostaje w niezmienionej postaci.

9. Program Simple File Annotator jest przedmiotem prawa autorskiego (art. 1. pkt 2. ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”, ustawa z dnia 04.02.1994 r. Dz.U. 1994, nr 24 poz. 83 wraz z późniejszymi zmianami).

10. Prawa nie wymienione jawnie w niniejszej umowie licencyjnej pozostają zastrzeżone wyłącznie dla Przemysława Seneczko.

11. W sprawach spornych nie ujętych w umowie rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania autora programu.